Mobil:
+4 0771 085 786

Email:
teamcadtopdesign@gmail.com

Acte necesare

Lista cu acte necesare pentru fiecare categorie de serviciu

Acte necesare

Cadastru și intabulare garsonieră/apartament

 • Certificat fiscal pentru cadastru și intabulare eliberat de primărie - Direcția taxe și impozite (valabil în luna în care se depune dosarul cadastral) - în original;
 • Actele de proprietate ale imobilului - copii legalizate;
 • În cazul achiziționării de la o persoana fizică/juridică: contract vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor - inclusiv actele invocate în acestea;
 • În cazul achiziționării prin instituțiile Statului Roman (ICRAL, ICVL, ORIZONT, etc): contract de vânzare-cumpărare, proces verbal de predare-primire apartament, contract pentru plata în rate și dovada achitării integrale a acestuia (unde este cazul), declarație notarială din care să rezulte că: imobilul nu este vândut, ipotecat, nu face obiectul unui litigiu și nu a fost înscris în registrul de transcripțiuni imobiliare (valabilă numai în cazul în care imobilul nu a fost transcris în registrul de transcriptiuni imobiliare);
 • În cazul dobândirii proprietății în baza unei sentințe civile - copie conformă cu originalul (duplicat) emis de judecătorie;
 • În cazul apartamentelor dobândite în baza Legii 112/1995 - copie legalizată contract vânzare-cumpărare, copie schiță anexă contract;
 • Copii ale actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor;
 • Schița apartamentului (dacă există) – copie.
* Pentru certificatele de moștenire și sentințele civile emise după data de 16.04.2009, pe lânga cei 120 ron (taxa în regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxă suplimentară de 0,15% din valoarea apartamentului.
Acte necesare

Cadastru și intabulare teren (fără construcție)

 • Certificat fiscal pentru cadastru și intabulare eliberat de primărie - Direcția taxe și impozite (valabil în luna în care se depune dosarul cadastral) - în original;
 • Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, inclusiv actele invocate în acesta - copii legalizate;
 • Copii ale actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor
Acte necesare

Cadastru și intabulare teren (cu construcție)

 • Certificat fiscal pentru cadastru și intabulare eliberat de primărie - Direcția taxe și impozite (valabil în luna în care se depune dosarul cadastral), în care să fie trecută valoarea de impozitare atât pentru teren, cât și pentru construcție - în original;
 • Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, inclusiv actele invocate în acesta - copii legalizate;
 • Autorizația de construire și proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau după caz, certificat de atestare a edificării extinderii construcției, eliberat de primăria localității unde este situat imobilul - copii legalizate;
 • Autorizația de demolare (numai în cazul în care în actele de proprietate se regăsește o construcție care ulterior a fost demolată) - copie legalizată;
 • Copii ale actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor
Acte necesare

Înscriere construcție (intabulare construcție nouă)

 • Certificat fiscal pentru cadastru și intabulare eliberat de primărie - Direcția taxe și impozite (valabil în luna în care se depune dosarul cadastral), în care să fie trecută valoarea de impozitare atât pentru teren, cât și pentru construcție - în original;
 • Extras de Carte Funciară pentru informare (recent) - în original;
 • Documentația cadastrală existentă - copie;
 • Autorizația de construire și proces-verbal de recepție la terminarea lucrarilor sau dupa caz, autorizația de demolare/certificat de atestare a edificării extinderii construcției, eliberat de primăria localității unde este situat imobilul - copii legalizate;
 • Copii ale releveelor imobilului, întocmite de arhitect;
 • Copii ale actelor de proprietate ce fac dovada proprietății terenului;
 • Copii ale actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor (BI / CI / certificat de înregistrare - persoane juridice)
 • Acordul băncii privind intabularea (doar dacă terenul este ipotecat) - în original;
 • Adeverință număr poștal (unde este cazul) - copie legalizată;
 • Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) - copie legalizată;
Acte necesare

Actele necesare pentru dezmembrarea sau alipirea (comasarea) imobilelor:

 • Extras de Carte Funciară pentru informare (recent) - în original;
 • Documentația cadastrală existentă - copie;
 • Copii ale actelor de proprietate;
 • Copii ale actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor (BI / CI / certificat de înregistrare - persoane juridice)
 • Acordul băncii privind dezmembrarea/alipirea (doar dacă terenul este ipotecat) - în original;
 • Certificat de urbanism în cazul alipirilor (comasărilor) - indiferent de numărul imobilelor care se alipesc, iar în cazul dezmembrărilor, doar pentru cele cu mai mult de 3 loturi (inclusiv) - în original.
Acte necesare

Actele necesare pentru actualizare / rectificare cadastru, modificarea limitei de proprietate și/sau modificarea suprafeței terenului:

 • Extras de Carte Funciară pentru informare (recent) - în original;
 • Documentația cadastrală existentă - copie;
 • Copii ale actelor de proprietate
 • Copii ale actelor de identitate ale proprietarului/proprietarilor (BI / CI / certificat de înregistrare - persoane juridice)
 • Acordul băncii privind actualizarea/rectificarea (doar dacă terenul este ipotecat) - în original;
 • Adeverință număr poștal (unde este cazul) - copie legalizată;
 • Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) - copie legalizată;
 • Declarație notarială din care să rezulte că proprietarul/proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate și a suprafeței imobilului - în original.
Acte necesare

Actele necesare pentru aviz tehnic OCPI - necesar obținerii PAC / Certificat de urbanism / Număr poștal:

 • Documentația cadastrală existentă - copie;
 • Copii ale actelor de proprietate;
 • Copii ale actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor (BI / CI / certificat de înregistrare - persoane juridice);
 • Extras de Carte Funciară pentru informare (recent) - în original (doar în cazul avizului tehnic necesar obținerii PAC).

SERVICII COMPLETE
PENTRU PROIECTUL TĂU!

CERERE OFERTĂ